Đội Quản lý thị trường số 3 thuộc Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản tịch thu

Ngày 12 tháng 3 năm 2021 Đội Quản lý thị trường số 3 thuộc Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ Thông báo số 160/TB-ĐQLTTS3 về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản tịch thu
Vui lòng xem chi tiết Thông báo tại đây./.
Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp
Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ