Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ điều chỉnh Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2020

Căn cứ Công văn số 1156/TCQLTT-TTKT ngày 08 tháng 6 năm 2020 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc phê duyệt việc điều chỉnh Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2020 của Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ. Ngày 26 tháng 6 năm 2020, Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ đã ban hành Quyết định số 93/QĐ-CQLTT về việc điều chỉnh Quyết định số 58/QĐ-CQLTT ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ.

Theo đó, Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ điều chỉnh giảm 15 tổ chức, cá nhân được kiểm tra trên tổng số 451 tổ chức, cá nhân được kiểm tra đã được phê duyệt tại Quyết định số 58/QĐ-CQLTT ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ. Tổng số tổ chức, cá nhân còn lại được kiểm tra sau khi điều chỉnh Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2020 là 436 tổ chức, cá nhân.

Vui lòng xem chi tiết Quyết định số 93/QĐ-CQLTT tại đây./.

Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp
Cục QLTT thành phố Cần Thơ

Bình luận