Quyết định phê duyệt Kế hoạch kiểm tra chuyên đề xăng dầu năm 2021 của Đội Quản lý thị trường số 3

Ngày 17 tháng 3 năm 2021 Cục trưởng Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định số 84/QĐ-CQLTT phê duyệt Kế hoạch kiểm tra chuyên đề xăng dầu năm 2021 của Đội Quản lý thị trường số 3
Vui lòng xem chi tiết Quyết định tại đây./.
Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp
Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ