Thông báo niêm yết giá bán tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước

Đội Quản lý thị trường số 9 thuộc Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ thông báo bán tài sản công theo hình thức niêm yết giá

Đội Quản lý thị trường số 9 thông báo bán tài sản công theo hình thức niêm yết giá như sau:

1. Tên, địa chỉ, điện thoại của cơ quan bán tài sản công

Tên cơ quan: Đội Quản lý thị trường số 9 thuộc Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ;

Địa chỉ: Số 8-10 đường Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ;

Số điện thoại: 0292.3821.688

2. Mã số cuộc bán niêm yết: ĐQLTTS9- NY01.2019/11

3. Tên tài sản niêm yết giá

- Tên tài sản: Đường cát không rõ nguồn gốc, số lượng: 1.300 kg (26 bao x 50kg/bao).

- Giá bán tài sản: 14.625.000 đồng (Mười bốn triệu sáu trăm hai mươi lăm nghìn đồng).

- Lô đường trên đã được lấy mẫu thử nghiệm, còn chất lượng theo báo cáo kết quả phân tích số 42064.19 ngày 24/9/2019 của Công ty TNHH Công nghệ NHONHO.

4. Số tiền đặt trước và hình thức nộp tiền đặt trước

- Số tiền đặt trước (20% giá bán tài sản): 2.925.000 đồng/người/phiếu.

- Hình thức nộp tiền đặt trước: Nộp tiền mặt tại Đội Quản lý thị trường số 9.

5. Địa điểm, thời hạn xem tài sản

- Địa điểm xem tài sản: Đội Quản lý thị trường số 9 thuộc Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ (số 8-10 đường Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ).

- Thời hạn xem tài sản: Ngày 22/11/2019.

6. Quy định về người không được tham gia mua tài sản

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký mua tài sản không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người có thẩm quyền quyết định bán tài sản; người trực tiếp giám định, đánh giá lại giá trị tài sản;

c) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm b khoản này.

 7. Thời hạn đăng ký và nộp tiền đặt trước

- Thời hạn đăng ký và nộp tiền đặt trước: Từ ngày 15/11/2019 đến ngày 22/11/2019 (trong giờ hành chính);

- Địa điểm nộp tiền đặt trước: Đội Quản lý thị trường số 9 thuộc Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ (số 8-10 đường Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ).

8. Thời gian lựa chọn người được quyền mua tài sản

- Thời gian lựa chọn người được quyền mua tài sản: Lúc 08 giờ ngày 25/11/2019.

- Địa điểm: Đội Quản lý thị trường số 9 thuộc Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ (số 8-10 đường Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ).

Xem chi tiết Thông báo tại đây./.