Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tịch thu

Ngày 16 tháng 3 năm 2021 Đội Quản lý thị trường số 2 thuộc Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ Thông báo số 131/TB-ĐQLTTS2 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tịch thu
Vui lòng xem chi tiết Thông báo tại đây./.
Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp
Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ