Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ tạm giữ 1.320 bao thuốc lá điếu nhập lậu (hàng cấm) cùng phương tiện vận chuyển là xe mô tô biển kiểm soát 86F7-3704

Ngày 09 tháng 4 năm 2021 Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ tạm giữ 1.320 bao thuốc lá điếu nhập lậu (hàng cấm) cùng phương tiện vận chuyển là xe mô tô biển...

Đội Quản lý thị trường số 3 thuộc Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tịch thu

Ngày 09 tháng 4 năm 2021 Đội Quản lý thị trường số 3 thuộc Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ Thông báo số 270/TB-ĐQLTTS3 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tịch thu

Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ tạm giữ 4.470 bao thuốc lá điếu nhập lậu

Ngày 25 tháng 3 năm 2021 Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ tạm giữ 4.470 bao thuốc lá điếu nhập lậu

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tịch thu

Ngày 16 tháng 3 năm 2021 Đội Quản lý thị trường số 2 thuộc Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ Thông báo số 131/TB-ĐQLTTS2 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tịch thu

Quyết định phê duyệt Kế hoạch kiểm tra chuyên đề xăng dầu năm 2021 của Đội Quản lý thị trường số 3

Ngày 17 tháng 3 năm 2021 Cục trưởng Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định số 84/QĐ-CQLTT phê duyệt Kế hoạch kiểm tra chuyên đề xăng dầu năm 2021 của Đội Quản lý thị trường số 3

5 nhiệm vụ chính

  • Ổn định kiện toàn tổ chức
  • Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
  • Xây dựng hoàn thiện hạ tầng pháp lý
  • Ứng dụng công nghệ thông tin
  • Thông tin truyền thông

Kết quả Kiểm tra, xử lý vi phạm quý I năm 2019

  • Tổng kiểm tra: > 25.500 vụ
  • Phát hiện và xử lý: > 14.400 vụ
  • Thu nộp ngân sách: 90 tỷ đồng
  • Ước trị giá hàng tịch thu chưa bán: > 10 tỷ đồng

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Phản ánh kiến nghị 24h / 7 ngày

  • 0945 131 911